GỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017

Kỳ quyết toán thuế năm 2015 đã cận kề, đối với các doanh nghiệp mới thành lập, công việc lập báo cáo tài chính thường gặp nhiều khó khăn cũng như những các nghiệp vụ phát sinh trong trong thời gian còn lại của năm tài chính trước thường rất ít. Vì vậy, Bội Tài chính đã cho phép các doanh nghiệp mới thành lập được gộp báo cáo tài chính và quyết toán thuế TNDN. Hôm nay, Kế toán Việt Tín xin chia sẻ vấn đề này.

Quy định về gộp báo cáo tài chính.

Theo Luật kế toán số 03/2003/QH11 tại Điều 13 quy định về kỳ kế toán như sau:
“4. Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng.”

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 2, Khoản 3 quy định về phương pháp tính thuế như sau:
“2. Kỳ tính thuế được xác định theo năm dương lịch. Trường hợp doanh nghiệp áp dụng năm tài chính khác với năm dương lịch thì kỳ tính thuế xác định theo năm tài chính áp dụng. Kỳ tính thuế đầu tiên đối với doanh nghiệp mới thành lập và kỳ tính thuế cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản được xác định phù hợp với kỳ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Trường hợp kỳ tính thuế năm đầu tiên của doanh nghiệp mới thành lập kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và kỳ tính thuế năm cuối cùng đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản có thời gian ngắn hơn 03 tháng thì được cộng với kỳ tính thuế năm tiếp theo (đối với doanh nghiệp mới thành lập) hoặc kỳ tính thuế năm trước đó (đối với doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản) để hình thành một kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm đầu tiên hoặc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm cuối cùng không vượt quá 15 tháng.”

Đối tượng được gộp báo cáo tài chính.

Căn cứ vào quy định trên, các doanh nghiệp được gộp báo cáo tài chính gồm:
1. Doanh nghiệp mới thành lập:
+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì được cộng với kỳ kế toán của năm tiếp theo.

+ Nếu kỳ tính thuế đầu tiên có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ kế toán của năm tiếp theo. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp được thành lập từ tháng 10 của năm liền kề, thì được phép gộp báo cáo vào năm tiếp theo.

2. Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể phá sản:
+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn 3 tháng thì doanh nghiệp được cộng với kỳ tính thuế năm trước đó.

+ Nếu kỳ tính thuế năm cuối cùng có thời gian nhỏ hơn 15 tháng thì doanh nghiệp được cộng gộp với kỳ tính thuế của năm trước đó. Nói cách khác, nếu doanh nghiệp thực hiện kỳ báo cáo cuối cùng vào quý 1 của năm tiếp theo, thì được gộp báo cáo vào năm trước

Thủ tục gộp báo cáo tài chính.

+ Những doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, gộp Quyết toán thuế TNDN (tùy từng chi cục thuế) sẽ phải nộp công văn trước cho cơ quan thuế. Doanh nghiệp cần phải tham khảo cán bộ quản lý thuế để nộp công văn nếu cần thiết.

+ Thời hạn thông báo gộp Báo cáo tài chínhvà gộp Quyết toán Thuế TNDN trước ngày 31/03 của kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm trước đó.

Mẫu Công văn về việc: Gộp báo cáo tài chính năm 2015 vào năm 2016

CÔNG TY ………………………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: ……………………………..……. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2015 vào năm 2016)

Kính gửi: CỤC THUẾ / CHI CỤC THUẾ …………………………………….
Tên doanh nghiệp : CÔNG TY ……………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở : ………………………………………………………………………………….
Mã số thuế : ……………………………………………….……………………………..
Người đại diện : ……………………………………………………………………………..
Ngành nghề kinh doanh: ………………………………………..…………………………
Công ty chúng tôi mới thành lập vào ngày ….. tháng ……. năm 2015, tính đến hết ngày 31/12/2015 công ty chúng tôi hoạt động chưa đến 90 ngày, căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng”. Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế/Chi Cục thuế biết, Công ty chúng tôi sẽ gộp ….. tháng cuối năm 2015 vào báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty chúng tôi xin cam kết vào năm 2016 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên.

Trân trọng kính báo!
Đại diện theo pháp luật
Giám đốc

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu.

Trả lời

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị