HƯỚNG DẪN CÁCH XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP VIẾT SAI HÓA ĐƠN GTGT

Các trường hợp viết sai hóa đơn GTGT như: sai mã số thuế, sai thuế suất, sai tiền thuế, sai ngày tháng, sai tên Công ty, sai địa chỉ, sai tên hàng hóa, sai số lượng, sai đơn giá, sai hình thức thanh toán, sai số tiền bằng chữ, sai tên người mua hàng, … theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC.

Kể từ ngày 01/06/2014 theo Điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn cụ thể như sau:
I. Hóa đơn viết sai nhưng chưa xé khỏi quyển:
Cách xử lý:
– Chỉ cần gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó.
– Sau đó lập lại hóa đơn mới là xong.

II. Hóa đơn viết sai nhưng đã xé khỏi quyển:
1. Trường hợp chưa kê khai:
Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai (không phải lập biên bản hủy hóa đơn). Biên bản thu hồi hoá đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hoá đơn.
– Lập lại hóa đơn mới, hai bên sử dụng hóa đơn mới để khai thuế.
Ghi chú: Người bán hàng gạch chéo các liên, kèm theo Biên bản thu hồi hóa đơn và phải lưu giữ số hoá đơn lập sai đó, tốt nhất là kẹp vào quyển hóa đơn để giải trình sau này.

2. Trường hợp đã kê khai thuế:
a. Nếu hóa đơn viết sai ngày tháng, địa chỉ, mã số thuế, tên công ty, … Không ảnh hưởng đến số tiền thuế GTGT phải nộp và được khấu trừ:
Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
– Người bán lập hóa đơn điều chỉnh: Hóa đơn ghi rõ nội dung ghi sai; nội dung điều chỉnh; số hóa đơn, ký hiệu, …
– Khi kê khai: tại kỳ kê khai lập lại hóa đơn điều chỉnh, bên bán kê khai hóa đơn điều chỉnh vào bảng kê bán ra. Bên mua kê khai vào bảng kê mua vào (Chỉ tiêu: Doanh thu và thuế GTGT ghi bằng “0”).

Lưu ý: Kể từ ngày 01/01/2015 theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 119/2014/TT-BTC: trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.

b. Nếu hóa đơn viết sai thuế suất, đơn giá, … làm ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế GTGT:
Cách xử lý:
– Hai bên lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai.
– Người bán phải lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn điều chỉnh ghi rõ (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng, … tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số …, ký hiệu …, ngày hóa đơn …
– Khi kê khai: Tại kỳ kê khai hiện tại, căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào trên bảng kê.
+ Nếu là hóa đơn điều chỉnh giảm: Khi kê khai:
* Bên bán ghi âm (-) vào “chỉ tiêu số 6 – Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật.
VD: -36.000.000
* Bên mua: ghi âm (-) vào “chỉ tiêu 6, 7” trên PL 01 -2/GTGT. Ghi chú: Khi kê khai âm vào PL 01-2/GTGT phần mềm sẽ báo lỗi đỏ nhưng không vấn đề gì, sau đó nhấn nút GHI và kết xuất bình thường.

+ Nếu là hóa đơn điều chỉnh tăng: Khi kê khai:
* Bên bán ghi dương (+) vào “chỉ tiêu số 6 – Doanh thu” trên PL 01-1/GTGT, thuế GTGT sẽ tự động cập nhật.
VD: 36.000.000
* Bên mua: ghi dương (+) vào “chỉ tiêu 6, 7” trên PL 01 -2/GTGT.

Lưu ý:
– Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
– Đối với mặt hàng không chịu thuế GTGT: tại chỉ tiêu “thuế suất” và “tiền thuế” gạch chéo.
– Khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hoá đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế.

Trả lời

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị