THAY ĐỔI NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 4065/CT-TTHT
V/v: Thay đổi niên độ kế toán
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Kính gửi: Công ty Cổ phần Global Cybersoft (Việt Nam)
Địa chỉ: Tòa nhà Heios, Công viên PMQT, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12
Mã số thuế: 0302095470

Trả lời văn thư số CN/hn/A4217/003 ngày 10/01/2017 của Công ty về thay đổi niên độ kế toán, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1a, Điều 12 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc Hội khóa 13 quy định:

“1. Kỳ kế toán gồm kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý, kỳ kế toán tháng và được quy định như sau:

a) Kỳ kế toán năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế;”

Căn cứ điểm đ, Khoản 3 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 03/11/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số Điều của Luật quản lý thuế quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:

“đ) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

Căn cứ khoản 4 Điều 3 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định:

“4. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp (bao gồm cả chuyển đổi kỳ tính thuế từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại) thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng.

Ví dụ 1: Doanh nghiệp A (DN A) kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 áp dụng theo năm dương lịch, đầu năm 2014 lựa chọn chuyển đổi sang năm tài chính từ ngày 01/4 năm này sang ngày 31/03 năm sau, thì kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm chuyển đổi (năm chuyển đổi 2014) được tính từ ngày 01/01/2014 đến hết ngày 31/03/2014 (3 tháng), kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm tiếp theo (năm tài chính 2014) được tính từ ngày 01/04/2014 đến hết ngày 31/03/2015.

…”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty theo trình bày đã đăng ký chuyển đổi kỳ kế toán từ năm dương dịch (01/01 đến 31/12) sang năm tài chính (01/04 đến ngày 31/03) năm sau và áp dụng kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi bắt đầu từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017 thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế của kỳ tính thuế năm chuyển đổi (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/03/2017) chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc kỳ tính thuế năm chuyển đổi.

Khi thay đổi kỳ tính thuế từ năm dương dịch sang năm tài chính thì Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT (để báo cáo);
– P.PC;
– P.KT2;
– Lưu: VT, TTHT.
102-24116912/17dtthanh
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nam Bình

Trả lời

Mọi chi tiết về "Dịch vụ kế toán trọn gói", vui lòng liên hệ

Công ty TNHH Dịch Vụ Thuế & Kế Toán Việt Tín

Uy tín tạo nên Giá trị